Chráněné bydlení

 • Domů
 • Sociální služby

Služba Chráněné bydlení

Klienti služby jsou dospělí lidé, kteří mají zájem a jsou schopni se učit běžným dovednostem a péči o vlastní osobu v chráněné domácnosti. Respektujeme soukromí každého obyvatele chráněné domácnosti, která se neliší od té běžné. Byty jsou obývány jedním, dvěma nebo třemi klienty, kteří se zapojují do všech domácích prací, jako jsou nákupy, vaření, mytí nádobí, úklid, praní, žehlení apod. Někteří toho zvládnou více, jiní méně. Pokud některou z činností nezvládají, pomáhá jim asistent. Důležité je, aby se každý klient naučil využívat co nejvíce svých vlastních schopností a nemusel se spoléhat jen na pomoc svého okolí a byl součástí místní komunity.

Poslání

Posláním pobytové služby chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním, kombinovaným postižením i autismem žít v běžných domácnostech s individuální podporou, kterou potřebují pro zvládnutí péče o vlastní osobu, domácnost a začlenění se do společnosti.

Cíle služby

 • Klient žije v běžné domácnosti chráněného bydlení způsobem života srovnatelným s životem svých vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby.

 • Klient si udržuje nebo rozvíjí své schopností a dovedností.

 • Klient pečuje o svou domácnost, nakupuje a hospodaří se svými financemi, pečuje o svůj zevnějšek a zdraví.

 • Klient pečuje o svou domácnost, nakupuje a hospodaří se svými financemi, pečuje o svůj zevnějšek a zdraví.

 • Klient navazuje partnerské, přátelské vztahy a udržuje kontakt s rodinou.

 • Klient pracuje a tráví svůj volný čas podle svých možností a schopností.

 • Klienta podporujeme v samostatném rozhodování a posilujeme jeho sebevědomí.

 • Klient je připravený opustit chráněné bydlení, za účelem samostatného života.

 • Klient v seniorském věku nebo při zhoršeném zdravotním stavu může dožít doma.

Kde službu poskytujeme

Pobytovou službu Chráněné bydlení nabízíme a poskytujeme ve dvou krajích. Je to Liberecký kraj a Karlovarský kraj. 
V Libereckém kraji jsou to města Liberec a Česká Lípa a v Karlovarském kraji jsou to města Sokolov, Chodov a Habartov. Byty klientů jsou umístěny v různých lokalitách měst v běžné zástavbě.

Jak služba probíhá?

Tým pracovníků služby dochází ke klientovi do jeho domácnosti nebo na jiné dohodnuté místo a pomáhá mu dle „Individuálního plánu spolupráce“ a sjednaného „Plánovaného rozsahu služby“, kde je uvedené s čím klient potřebuje pomoci, jak často a kdy.

Okruh Osob

Dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, s autismem a lidé s kombinovaným postižením – mentálním a smyslovým znevýhodněním nebo s chronickým duševním onemocněním, kteří jsou schopni s podporou služby bydlet v samostatné domácnosti.

Komu služba není určena

Klientem naší služby chráněné bydlení se nemůže stát člověk se závažnými poruchami chování, kterými by narušoval soužití v chráněných bytech. Dále nejsme schopni poskytnout službu imobilním žadatelům. Rovněž není možné uspokojit žádost o službu žadatele závislého na alkoholu nebo jiných návykových látkách a žadatele, který chce prostřednictvím chráněného bydlení řešit zejména svou bytovou situaci.

Nabídka služby

Prostřednictvím služby chráněné bydlení jsou poskytovány základní činnosti v souladu s § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí Zákon o sociálních službách. Činnosti jsou našim klientům poskytovány formou slovní či fyzické podpory a pomoci, popřípadě dohledu, a zahrnují širokou škálu potřeb ze všech oblastí života.

Základní činnosti a poskytovaných úkonů služby:

 • příprava celodenní stravy – vaření, ohřev jídla, příprava teplých a studených nápojů;

 • nákup surovin;

 • zajištění dodavatele stravy – využívání veřejného stravování;

 • přijímání stravy;

 • znalost zásad zdravé výživy.

 • příprava bytu na nastěhování včetně pomoci s vybavením bytu;

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, pklid a údržba domácnosti;

 • péče o lůžko, prádlo, oblečení a boty;

 • udržení tepelné pohody v bytě;

 • obsluha domácích spotřebičů;

 • nakládání s odpady.

 • celková úprava vzhledu;

 • oblékání, svlékání, obouvání, zouvání;

 • posouzení, co je potřeba v souvislosti s péčí o vlastní osobu nakoupit;

 • péče o zdraví;

 • znalost opatření pro zajištění bezpečnosti;

 • provedení jednoduchého ošetření.

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;

 • vstávání a uléhání;

 • komunikace

 • orientace v čase, místě, osobách;

 • získávání znalostí a dovedností;

 • příprava na zaměstnání a následné vykonávání zaměstnání;

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

 • navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů;

 • využívání veřejných služeb a zapojování do sociálních aktivit odpovídajících věku;

 • sociálně terapeutické činnosti;

 • vykonávání oblíbených činností;

 • dodržování léčebného režimu.

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;

 • návštěva lékaře;

 • hospodaření s finančními prostředky;

 • řešení dluhů, exekucí;

 • uzavírání smluv;

 • nakládání s majetkem;

 • využití sociálních dávek a jiných výhod;

 • zajištění platných dokladů;

 • uplatňování politických práv;

 • ochrana před zneužíváním.

Služba v Libereckém kraji

Ceník služby

Služba je dle zákona zpoplatněná.

Cena za službu zahrnuje 135 Kč/hod. podle skutečné výše čerpaných služeb.
Ubytování max. 300 Kč/den, pomoc s přípravou stravy 65 Kč/den.

Obecný kontakt

Pobytová služba
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Společnost Dolmen, z.ú.
nám. Českých bratří 36/1, 460 05 LIBEREC V - Kristiánov
IČ: 27291049

Vedoucí služby Česká Lípa

Blanka Racková
tel.: +420 773 977 020
e-mail: rackova@spolecnostdolmen.cz

Sociální pracovnice Česká Lípa

Mgr. Sandra Prskavcová
tel.: + 420 773 618 737
e-mail: prskavcova@spolecnostdolmen.cz

Vedoucí služby Liberec

Andrea Kaiserová
tel.: +420 777 734 618
e-mail: kaiserova@spolecnostdolmen.cz

Sociální pracovnice Liberec

Bc. Kateřina Forbelská
tel.: +420 774 714 737
e-mail: forbelska@spolecnostdolmen.cz

Pro zájemce o službu

Pokud máte zájem využívat službu Chráněné bydlení v Libereckém kraji, nebo se chcete dozvědět, pro koho přesně služba je a není určena a jak probíhá přijímací řízení, veškeré informace naleznete v sekci Pro zájemce.

Jste z Libereckého kraje a chcete se s námi spojit, napište nám zprávu přes formulář:

Odesláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Služba v Karlovarském kraji

Ceník služby

Služba je dle zákona zpoplatněná.

Cena za službu zahrnuje 135 Kč/hod. podle skutečné výše čerpaných služeb.
Ubytování max. 300 Kč/den, pomoc s přípravou stravy 65 Kč/den.

Obecný kontakt

Pobytová služba
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Společnost Dolmen, z.ú.
Boženy Němcové 2042, Sokolov 356 01
IČ: 27291049

Sociální pracovnice pro Karlovarský kraj

Mgr. Irena Černá
Tel.: +420 702 051 912
E-mail: cerna.irena@spolecnostdolmen.cz

Sociální pracovnice pro Karlovarský kraj

Bc. Pavlína Šípošová, DiS.
Tel.: 725 524 069
E-mail: siposova.pavlina@spolecnostdolmen.cz

Pro zájemce o službu

Pokud máte zájem využívat službu Chráněné bydlení v Karlovarském kraji, nebo se chcete dozvědět, pro koho přesně služba je a není určena a jak probíhá přijímací řízení, veškeré informacě naleznete v sekci Pro zájemce.

Jste z Karlovarského kraje a chcete se s námi spojit, napište nám zprávu přes formulář:

Odesláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chcete nás podpořit?